ابراهیم شمس:
کار کامپوزیتت بسیار خوب وجذاب موفق باشی...