برهان طيبی:
هر دفعه از ديدن كاراتون لذت ميبرم مرتضی جان... رو دستت نيست.... ( البته يه نفر هست... )