سید حسین ایزدی:
اول بگم این سایت فارسیه خواهشا زبون خودتون رو پاس بدارید عزیزان. کارت خوبه عزیز فقط یه سوال که اون فلزای بالا رو بدون بخش 3D چجوری در اوردی یا اون هم از تصویری برداشتی عزیز