مرتضی قهرمانیان:
ایول خیلی خوب شده... آقا من فقط با اون کره ماه وصط کار مشکل دارم.فکر میکنم اگه اونجا نمی بود بهتر میشد. موفق باشید