یوسف ندائی حور:
خیلی عالیه ... ولی زیاد شبیه آشپرخانه های ایرانی نیست . ولی در کل خیلی زنده است ....