مصطفی اقبالی:
هم لذت می بریم هم حسرت می خوریم(بابت خوب بودن کارات) موفق باشی