سید امیر یثربی:
خیلی عالی شده . شما چند وقته مکس کار می کنید ؟