محمد ضیاء:
بابا استیل ! بابا فیگور دمت گرم دارم همین جوری اینو نگاه می کنم