مهدی بختیاری-کابل:
کار خوبیه. فضا سازی خوب. طراحی شخصیت خوب. ترکیب رنگها هم عالی. اما فکر کنم سرد بودن رنگها بخاطر تحت تاثیر بودن محیط است. بنظرم مشکلی نداره. فقط خوب بود اگه قهرمان نقطه دیدش به طرف شخصیت دومی بود.