Ali Reza:
آقا حرف نداره ...فوق العاده شده... چه كردي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟