امید مرادی:
سعید واقعاً این کارت عالیه...موفق باشی ....