علیرضا سیفی:
شما براستی استاد هستید محمد گرامی؛ کارتان ستایش برانگیز است..