مسعود:
کارتون عالیه .فکر نمیکردم تو ایران کسی بتونه چنین کاری بکنه.