آریو صفارزادگان:
... نظر بنده به این کار نزدیکتر است