سعید:
کارتون به لحاظ تکنیک، فوق العادس! ولی هیچ نشانه ای از اصالت، در کارتون نتونستم پیدا بکنم! بهرحال امیدوارم موفق و سر افراز باشید. یا حق