امیرحسین عرفانی:
محمد جان کارت عالیه، فکر کنم robot design رو تصمیم گرفتی جدی ادامه بدی. برات آرزوی موفقیت می کنم.