برهان طيبی:
به نظرم حرفه ای تر از خودت تو ايران پيدا نميشه... من كه عاشق كاراتم... حيف تو اختتاميه پيدات نكردم وگر نه انقدر سؤال ازت ميپرسيدم كه..... بازم ميگم... كارت حرف نداره...