محمد تقی کریمی:
ببین سلام ببین من خودم عشق جزئیاتم ولی با این جزئیاتی که تو به این کار دادی من اثلا هیچم دوست من قبلا شما مینیاتور کار می کردین که انقدر حوصله به خرج دادین برای این کار؟ عجیب ولی قوی عجیب ولی کاش بشه اقعا ازش یه روزی تو ایران استفاده کرد