مجتبی ندرلو:
آقا واقعا دمت گرم ترکوندی . با نظر ابراهیم هم موافقم.