علی گلزار:
محمد جان کار رو آنرپ کردی؟ یا با متریال اینطور در اوردی؟ میشه یو ویش رو هم بزاری؟ مرسی