کوروش تفرشی:
واقعأ مبهوت شدم ! خسته نباشی دوست عزیز کارت حرف نداره !