الناز زادباقر:
کارت حس شاد و بچه گونه ای داره، دوستش دارم خیلی هم همه ی کاراکترات شر اند که این رو از همه چیز بیشتر دوست دارم... فقط یکم نورش؟؟؟؟