محمد ترک:
کار شادی اوری شده حس طراوت داره موفق باشی.