کیوان پیشگاه:
رنگ بندی و فضای خیلی خوبی داره.. کارکتر های عجیب غریب ش هم باحال شده ! فقط کنجکاو شدم بدونم داستان خاصی هم داره ؟