ميترا:
كارت حرف نداره ...عاليه آفرين و خسته نباشي من لذت بردم از ديدنش...