حسن جورسرا:
موضوع کارت مانند اجرای کار بسیار خوب بوده. ولی مشد روی آب بیشتر کارکرد.مثلادرحاشیه ی اجسامی که درآب قراردارند مشدکمی موج وانعکاس نور رانشان داد