برهان طيبی:
رضا جان گل كاشتی... حرف نداره... چيزی نميشه گفت...