محمد سعید قاسم زاده:
خوب شده ولی انگار کارت خیلی Fog داره و همین دلیل باعث شده که آیینه هات مبهم دیده بشن . موفق باشی