عباس عمادی:
خیلی خوب شده ، جزئیات و نور پردازی خوبی داره .