نوری محمدی:
یاد فیلم شازاده ایرانی اوفتادم........... خیلی زیبا شده