امیرحسین عرفانی:
مرسی خیلییی خوب شده جدا از طراحی و فضا سازی، رنگ بندی واقعا عالی کار شده!