سید مرتضی طهماس...:
فقو العاده است مثل همیشه...فقط یک سوال! مابقی خونه ها ودرخت ها عکس هستند یا مدل ؟