برهان طيبی:
مرتضی جان واقعا گل کاشتی... هیچ حرفی واسه گفتن نذاشتی... بهترین 3D کار ایران...