ميثم بلاش:
خيلي باحال شده ولي قسمت هاي خاكي و كثيفش خيلي رفلكت داره اين طور نيست؟