رسول والی:
کار فوق العاده ای شده درود بر شما فقط ای کاش رینگ ها کمی موشن بلور داشت. و کاراکتر پشت فرمان حس و پوز بهتری داشت واقعا کار بی نقص میشد.