برهان طيبی:
مرتضی جان واقعآ عالی شده... كامپوزيتش حرف نداره...