ایمان کیمیایی:
شما دوست داشتی این لامپ ها رو بزار تو رستوران ، ولی اینجا تو آلمان می زارند تو اطاق ... در ضمن شما چنانچه به قوانین اولیه لنز و فیزیک عدسی آشنایی داشتی ( که فکر می کنم اشراف کامل داری...) می دونستی که لنز دوربین تله بوده پس بنابراین تصویر تخت شده ...