محمد حسین عطاران:
بازم ممنون از همه و آیدین جان منم با کار تو واقعا (جدی میگم)حال کردم.