sam:
عالیه و ادم حال میکنه از این کار و این تمیزی خیلی خفنه