محمد داورزنی:
کشتیش جدیده و تا حالا کاملا به این شکل جایی ندیدم و پیشرفته هم هست در کل عالیه سهیل..