ناصر غضنفري:
بسيار زيباست...همچون كارهاي ديگت بي نظيره....