علی جلالی:
خیلی عالی شده. فید شدن موها تو بک گراند خوشگلترش کرده تبریک.