سید امیر یثربی:
کار قشنگی شده ولی به نظرم عضلات پاهاش باید بزرگتر می بود تا حس قدرتمندی بیشتری میداشت.