امید مرادی:
جمله ی اول ناقض تایپ شدش تو پست قبل... اینم کاملش: "حسام جان اینکه هنوز با آناتومی باید بیشتر سروکله بزنم درست "