امید مرادی:
حسام جان اینکه هنوز با آناتومی باید بیشتر سروکله بزنم ولی یه طوری میگی باید انتظارش رو داشته باشی انگار من میشینم پای cgart تا یکی کار بزاره من برم سریع یه کامنت کوبنده بزارم و کارش رو خراب کنم... بی خیال عزیز من... در کل اینجا جای این یحس ها نیست ، با ارز پوزش بحس رو همینجا تمومش میکنم..