امید مرادی:
تو پست قبل اسم joe mad رو اشتباه نوشته بودم...این درستشه..