سارا میرزاپور:
امید جان....من به تو افتخاااااااااااااااااااااااااار میکنم!!!! میدونستی!؟