محمد کوچکی:
خیلی خوب شده ... خیلی از صورتش خوشم میاد.. به نظرم دستش یه خورده کوتاهه ولی در کل کار پرفکتیه....