مجتبی ندرلو:
خواهش میکنم خانم طاهایی من مگه چی گفتم که شما فکر کردید من ناراحت شدم.؟ شما نظرتون رو گفتید منم جواب دادم نظرتون هم محترم.