امیرعلی باریکانی:
با توجه به اینکه کارهای دوستداشتنی زیادی داری بنظرم این کار میتونست بهتر باشه. اگر کمی ستاره های پیرامون ابر نورانی تر بودن و بیشتر کار خیلی واقعیتر میشد همچنین سازماندهی هم میتونست اسپیرالتر باشه.